6552 sayili kanun

ÇEŞME ESNAF VE SANATKARLAR ODASINDAN DUYURU !

6552 sayılı Kanun ile yapılan ve esnaf ve sanatkarlarımız ile teşkilatımızı ilgilendiren düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.YILLIK AİDAT BORÇLARI :

Yıllık aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak getirilen hükümlerden yararlanmak isteyen üyeler 30 Kasım 2014 ayı sonuna kadar ilgili odaya bir dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Borç asıllarına, halen uygulanmakta olan 3095 sayılı kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanunda öngörülen faiz oranı yerine, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranları uygulanacak ve buna göre hesaplanan yeni borç toplamı bulunacaktır.

Ödenmesi gereken toplam borcun; birinci taksit ödeme süresi içinde (31 aralık 2014) ayı sonuna kadar) peşin ödenmesi halinde toplam borçtan %10 oranında indirim yapılacaktır.

Borçların ödenmesi gereken süre ve öngörülen sistem içinde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde; ilgililer bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Ancak, bir takvim yılında iki seferden az taksitlerin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde Amme alacakların Tahsil Usulü hakkında Kanun gereğince belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılmaya devam edilebilir.

Ödemeler 31 Aralık 2014 tarihine kadar 1. Taksit peşin ödeme kaydıyla 3 ayda bir ödemeli 8 eşit taksit şeklinde yapılacaktır.SOSYAL GÜVENLİK (SGK)

Sosyal Güvenlik Kurumu yap��landırmalarından yararlanmak isteyen borçluların 31/12/2014 tarihine kadar SGK başvurmaları gerekmektedir.

Esnaf ve sanatkarlar, yukarıda açıklanan borçlarını yapılandırmaları, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş ve ödeme yükümlülüklerini yerine getiriyor olmaları halinde, borçlarının ilk taksitini öder ödemez genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabileceklerdir.VERGİ

30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden ve/veya vadesi 30 nisan 2014 ten önce olan vergiler, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, belediyelere ait alacaklar ve 6183 sayılı Amme alacakları tahsil usulü hakkında kanun kapsamında tahsil edilen diğer alacaklar yeniden yapılandırılacaktır. (Gelir vergisi ile motorlu taşıtlar vergisinin 2 taksitleri kapsam dışındadır.

Bu kapsamda, söz konusu alacaklar için hesaplanmış olan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezalarının tamamı silinecek, bunların yerine Yİ-ÜFE( yurtiçi Üretici fiyatları endeksi) oranında faiz hesaplanarak tahakkuk ettirilecektir. Bir vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı ödenecek, kalan yarısı ise silinecektir.

Kanundan yararlanmak için ilgili idareye (vergi dairesi veya belediye) son başvuru tarihi 1 Aralık 2014’tür.

Yeniden yapılandırılan borçlar, peşin olarak 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksitlendirilmesi halinde ise, ilk taksit ödemesi Aralık ayı içinde yapılacaktır.

Yeniden yapılandırılan borcun taksitlendirilmesi halinde, 2 ayda bir ödenecek şekilde en fazla 36 aya kadar 18 taksit yapılabilecektir.

Ödemeler, vergi daireleri veya bankalara yapılabileceği gibi vergi dairelerinde kredi kartı ile de yapılabilecektir.

Yapılandırılan borca ilişkin taksitlerin, bir takvim yılında ikiden fazla ödenmemesi halinde yapılandırma iptal olacak, iptal tarihine kadar yapılan ödemeler, yapılandırma kapsamında ödenmiş sayılacaktır.Lütfen Bekleyin